2009-05-09

Stamps Of China Ethnic

Chinese Nationality Altogether Include 56 Nationalities.
All Ethnic Groups Equal Lives In Together.
In 1999 ,China's National Day When 50th Anniversary Distributes 56 Nationalities Stamps .

Han

MengGu/Mongol

Hui

Zang/Tibetan

WeiWuEr/Uyghur

Miao

Yi

Zhuang

BuYi/Bouyei

ChaoXian

Man

Dong

Yao

Bai

TuJia

HaNi

HaSaKe/Kazak

Dai

Li

LiSu

Wa

She

GaoShan

LaHu

Shui

DongXiang

NaXi

JingPo

KeErKeZi/Kyrgyz

Tu

DaWoEr/Daur

MuLao/Mulam

Qiang

BuLang/Blang

SaLa/Salar

MaoNan

GeLao

XiBo/Xibe

AChang

PuMi/Primi

TaJiKe/Tagik

Nu

WuZiBieKe/Uzbek

ELuoSi/Russ

EWenKe/Ewenki

DeAng

BaoAn/Bonan

YuGu/Yugur

Jing/Gin

TaTaEr/Tatar

DuLong/Derung

ELunChun/Oroqen

HeZhe/Hezhen

MenBa/Monba

LuoBa/Lhoba

JiNuo/Jino

No comments: